ANBI

ANBI

De NSVL staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Omdat de regelgeving per 1-1-2014 hiervoor is aangepast, hebben wij op dit gedeelte van de website alle informatie opgenomen om het vertrouwen in de filantropische sector te bevorderen. De gegevens van de NSVL zijn opgenomen onder ‘Contact‘.

Periodieke gift in geld

Wilt u een periodieke gift doen aan een goed doel zoals de NSVL? Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en de NSVL. U kunt daarvoor dit formulier van de Belastingdienst gebruiken. Overeenkomst Periodieke gift in geld

Gebruik het formulier ‘Periodieke gift in geld’ als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan de NSVL. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor onze penningmeester. Als alles is ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren.

Beloningsbeleid

Alle medewerkers en bestuursleden verlenen geheel belangeloos hun medewerking aan de activiteiten van de NSVL. Onze overheadkosten blijven hierdoor tot een minimum beperkt, zodat de giften en donaties nagenoeg geheel kunnen worden besteed aan onze doelstelling om Vietnamese oorlogslachtoffers te helpen.

Financiën

De NSVL is in 2005 opgericht. Hieronder vindt u de meest recente vastgestelde financieel jaarverantwoording als een meerjarenoverzicht van alle financiële verantwoordingen sinds onze oprichting.

Doelstelling

De NSVL zet zich als kleinschalige hulporganisatie geheel belangeloos in voor de hulp aan de Vietnamese oorlogsslachtoffers. Dit gebeurt ongeacht afkomst –uit Noord- of Zuid­Vietnam – of geloofsovertuiging.

Activiteiten

Naast de kernactiviteiten zoals opgenomen onder ‘Activiteiten‘ op deze website hebben wij hieronder ook een overzicht opgenomen van de kern- en overige activiteiten van de NSVL.

  • In 2017 zullen twee afgevaardigden vanuit de NSVL meelopen met de Nijmeegse 4-Daagse. De afgelopen paar jaren hebben er verschillende mensen namens de NSVL meegelopen waarmee wij ons breder bekend hebben gemaakt. Daarnaast hebben wij jaarlijks een mooi extra bedrag bij elkaar gelopen waardoor er extra faciliteiten bij een Wijshuis gerealiseerd konden worden.In 2012 hebben Xuan Nguyen, Marieke van den Broeke en Marijn van Gelder meegelopen met de Nijmeegse Vierdaagse. Vanaf 2013 loopt er jaarlijks een vertegenwoordiger namens de NSVL mee met de VierdaagseSponsorloop. De vrienden van de NSVL worden door de secretaris via FaceBook en per e-mail aangemoedigd om hem te sponsoren.
  • Jaarlijks worden er door de NSVL loempia’s verkocht op de jaarmarkt georganiseerd door de parochie Lindenholt op het terrein van de Agneskerk te Nijmegen. In 2016 heeft de NSVL een nieuwe plaats toegewezen gekregen voor de verkoop van deze loempia’s. Deze nieuwe verkoopplaats is niet goed bevallen en in goed overleg met parochiebestuur zal tijdens de jaarmarkt op 17 september 2017 weer vanaf onze traditionele plaats de verkoop van de loempia’s plaatsvinden.
  • In december 2016 zijn er weer kerstkaarten verstuurd aan de donateurs en vrienden van de NSVL. Het versturen van deze kerstkaarten heeft een mooie extra bijdragen opgeleverd en begin 2017 is het geld aan het Weeshuis in Vietnam overgemaakt zodat er veel nieuwe hulpmiddelen aangeschaft kunnen worden.
  • In 2010 is gestart met de actie “Het Liefdadige Rijstkommetje’ waarmee we al jaren vele vaste gezinnen kunnen helpen door het maandelijks geven van rijst. De inkoopkosten van deze rijstzakken is vanaf 2016 boven de maandelijkse bijdragen vanuit de donateurs gekomen. Besloten is om geen verhoging vanuit de donateurs te vragen. De extra inkoopkosten zullen worden gefinancierd vanuit de maandelijkse verkoop van de loempia’s op de eerste zondag van de maand in de Agneskerk te Nijmegen. De marge op deze loempia’s is echter ook verminderd doordat de ingrediënten duurder zijn geworden. Gezien beide ontwikkelen is besloten om de verkoopprijs van de loempia’s te verhogen van EUR 0,80 naar EUR 1,00 per stuk.
  • In 2014 is de parochie Heilige Stefanus opgericht bestaande uit een samenwerking van 8 kerken in Nijmegen waaronder de Agneskerk. Het bestuur van NSVL heeft overleg gehad met het bestuur van deze nieuwe parochie en besloten is dat de verkoop van loempia’s door blijft gaan. De komende jaren zullen er binnen de nieuw parochie verdere veranderingen plaatsvinden. Voor actuele informatie wordt verwezen naar de website: www.stefanus.nl.
  • Elke maand verschijnt een artikel in het parochieblad ’t Lindeblad over de (financiële) activiteiten van de NSVL. Nelleke Vonk wordt hartelijk bedankt voor het trouw aanleveren van de maandelijkse kopij.
  • Zoals afgesproken met het parochiebestuur vond begin 2017 weer de jaarlijkse LaVang-dag plaats in combinatie met de viering van het Vietnamees Nieuwjaar in de parochie Lindenholt. Hiervoor zijn weer alle ‘vrienden van de NSVL’ uitgenodigd. Deze feestdag wordt door de NSVL aan de parochie Lindenholt aangeboden.
  • In 2013 heeft Ruud van Gisteren de toezegging ontvangen van de prior van de Dominicaanse Gemeenschap in Huissen om het project voor de ondersteuning van Vietnamese oorlogsslachtoffers in te brengen bij de Vastenactie in 2014. Tijdens Pasen 2014 heeft deze Vastenactie plaatsgevonden en is er een veel geld gedoneerd voor de bouw van de tweede locatie van het weeshuis. Het weeshuis in eind 2014 afgerond en naast de dankbetuigingen is het bestuur van de NSVL uitgenodigd om de opening bij te wonen. Het bestuur zal hierbij niet aanwezig zijn omdat de inkomsten van de NSVL alleen worden besteed aan de ontwikkelingsdoelen van de NSVL.
  • Als een van de bestuursleden of een vriend van de NSVL een idee heeft voor een nieuwe activiteit, dan kan dit worden gemeld bij de secretaris.