ANBI

ANBI

De NSVL staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Omdat de regelgeving per 1-1-2014 hiervoor is aangepast, hebben wij op dit gedeelte van de website alle informatie opgenomen om het vertrouwen in de filantropische sector te bevorderen. De gegevens van de NSVL zijn opgenomen onder ‘Contact‘.

Periodieke gift in geld

Wilt u een periodieke gift doen aan een goed doel zoals de NSVL? Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en de NSVL. U kunt daarvoor dit formulier van de Belastingdienst gebruiken. Overeenkomst Periodieke gift in geld

Gebruik het formulier ‘Periodieke gift in geld’ als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan de NSVL. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor onze penningmeester. Als alles is ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren.

Beloningsbeleid

Alle medewerkers en bestuursleden verlenen geheel belangeloos hun medewerking aan de activiteiten van de NSVL. Onze overheadkosten blijven hierdoor tot een minimum beperkt, zodat de giften en donaties nagenoeg geheel kunnen worden besteed aan onze doelstelling om Vietnamese oorlogslachtoffers te helpen.

Financiën

De NSVL is in 2005 opgericht. Hieronder vindt u de meest recente vastgestelde financieel jaarverantwoording als een meerjarenoverzicht van alle financiële verantwoordingen sinds onze oprichting.

Doelstelling

De NSVL zet zich als kleinschalige hulporganisatie geheel belangeloos in voor de hulp aan de Vietnamese oorlogsslachtoffers. Dit gebeurt ongeacht afkomst –uit Noord- of Zuid­Vietnam – of geloofsovertuiging.

Activiteiten

Naast de kernactiviteiten zoals opgenomen onder ‘Activiteiten‘ op deze website hebben wij hieronder ook een overzicht opgenomen van de kern- en overige activiteiten van de NSVL.

  • Jaarlijks zal een afgevaardigde vanuit de NSVL meelopen met de Nijmeegse 4-Daagse. De afgelopen jaren hebben er verschillende mensen namens de NSVL meegelopen waarmee wij ons breder bekend hebben gemaakt. Daarnaast hebben wij jaarlijks, via de VierdaagseSponsorloop, een mooi extra bedrag bij elkaar gelopen waardoor er extra faciliteiten bij een Wijshuis gerealiseerd konden worden.  De vrienden van de NSVL worden door de secretaris via FaceBook en per e-mail aangemoedigd om hem te sponsoren. In 2019 en 2020 is de Nijmeegse Vierdaagse helaas afgelast als gevolg van de corona. In 2019 hebben we ondanks dat de Vierdaagse is geannuleerd nog wel een aantal sponsorbijdragen ontvangen. Wij hopen dat we in 2021 weer kunnen deelnemen aan dit prachtige evenement.
  • Jaarlijks worden er door de NSVL loempia’s verkocht op de jaarmarkt georganiseerd door de parochie Lindenholt op het terrein van de Agneskerk te Nijmegen. De verkoop van loempia’s geeft ons tevens de mogelijkheid om onze stichting beter bekend te maken. Naast de jaarlijkse loempia verkoop op de jaarmarkt, verkopen we ook op de eerste zondag van de maand loempia’s binnen de parochie Lindenholt. De coronamaatregelen heeft ons wel doen besluiten om de verkoop tijdelijk te stoppen.
  • In 2010 is gestart met de actie “Het Liefdadige Rijstkommetje’ waarmee we al jaren vele vaste gezinnen kunnen helpen door het maandelijks geven van rijst. De inkoopkosten van deze rijstzakken is echter boven de maandelijkse bijdragen vanuit de donateurs gekomen. Besloten is om geen verhoging vanuit de donateurs te vragen. De extra inkoopkosten zullen worden gefinancierd vanuit de maandelijkse verkoop van de loempia’s op de eerste zondag van de maand in de Agneskerk te Nijmegen.
  • In 2014 is de parochie Heilige Stefanus opgericht bestaande uit een samenwerking van 8 kerken in Nijmegen waaronder de Agneskerk. Het bestuur van NSVL heeft overleg gehad met het bestuur van deze nieuwe parochie en besloten is dat de verkoop van loempia’s door blijft gaan. De komende jaren zullen er binnen de nieuw parochie verdere veranderingen plaatsvinden. Voor actuele informatie wordt verwezen naar de website: www.stefanus.nl.
  • Elke maand verschijnt een artikel in het parochieblad ’t Lindeblad over de (financiële) activiteiten van de NSVL. Nelleke Vonk wordt hartelijk bedankt voor het trouw aanleveren van de maandelijkse kopij.
  • Zoals afgesproken met het parochiebestuur vindt aan het begin van het jaar de jaarlijkse LaVang-dag plaats in combinatie met de viering van het Vietnamees Nieuwjaar in de parochie Lindenholt. Hiervoor zijn weer alle ‘vrienden van de NSVL’ uitgenodigd. Deze feestdag wordt door de NSVL aan de parochie Lindenholt aangeboden.

Als donateurs of een vriend van de NSVL een idee heeft voor een nieuwe activiteit, dan kan dit worden gemeld bij de secretaris.