Privacy

Privacy verklaring NSVL

De NSVL respecteert uw privacy en stelt alles in het werk deze te beschermen. Deze privacyverklaring stelt u op de hoogte hoe de NSVL omgaat met uw gegevens. Onze website is voorzien van herkenbare tekstuele en grafische kenmerken, waardoor u verzekerd kunt zijn van uw privacy. Let echter op voor misbruik of misleiding. Controleer het internet adres in uw internet browser bij het invullen van persoonsgegevens.

Welke gegevens kunnen worden vastgelegd?

Persoonsgegevens

De NSVL kan uw persoonsgegevens gebruiken om u in de toekomst te informeren over voor u relevante ontwikkelingen rond de NSVL en fondsenwervende activiteiten. Uitgangspunt bij het verwerken van uw persoonsgegevens is dat er niet meer persoonsgegevens van u worden verzameld dan strikt noodzakelijk is. Bovendien stelt de NSVL alles in het werk om ervoor te zorgen dat we alleen die persoonsgegevens van u verzamelen die voor het uitvoeren van onze activiteiten noodzakelijk zijn en gaan we nauwkeurig met uw persoonsgegevens om. De NSVL legt geen persoonsgegevens tijdens het bezoeken van onze website vast. Wij leggen uitsluitend gegevens vast indien het contactformulier dan wel het machtigingsformulier wordt ingevuld.

Indien u via de website contact met ons opneemt via het contactformulier leggen wij uw naam en e-mailadres vast. Deze gegevens worden vervolgens alleen bewaard indien u heeft aangegeven onze nieuwsbrief en/of voorlichtingsmateriaal te willen ontvangen. Ben u donateur of heeft u het machtigingsformulier ingevuld dan leggen wij de volgende gegevens vast:

 • Voorletters, voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IBAN
 • Geboortedatum
 • Informatie over uw machtiging (frequentie en hoogte bedrag)
 • Handtekening

De bovenstaande gegevens zijn binnen de NSVL afgeschermd. Alleen de voorzitter, de penningsmeester en de secretaris hebben toegang tot deze persoonsgegevens. Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens (zoals gezondheid) van u en zullen deze ook nooit opvragen.

Aangezien persoonsgegevens alleen worden verwerkt voor een bepaald doel, willen wij hieronder graag duidelijk maken wat de doeleinden zijn waarvoor de NSVL uw persoonsgegevens verzamelt:

 • Afhandelen van uw betaling
 • Verzending van onze nieuwsbrief en/of voorlichtingsmateriaal
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of u verder te helpen als u vragen heeft
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om u uit te nodigen voor evenementen

De grondslagen waarop uw gegevens worden verzameld zijn:

 • U heeft toestemming gegeven voor het gebruik van gegevens die u ons heeft verstrekt.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, wanneer u een overeenkomst met ons bent aangegaan of deelneemt aan een actie.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een wettelijke plicht. Bijvoorbeeld de wettelijke bewaarplicht van de fiscus kan een reden zijn om bepaalde gegevens te bewaren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De NSVL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Niet-persoonsgegevens
Dit zijn gegevens over het gebruik van de site en diensten die niet gebonden zijn aan een bepaalde persoonlijke identiteit. DE NSVL verzamelt geen niet-persoonsgegevens.

Privacy van minderjarigen

De NSVL stelt alles in het werk om de privacy van minderjarigen te beschermen. Binnen de website van de NSVL valt ook zij onder het reguliere privacy beleid. We geven echter het advies aan de ouders en voogden om de internetactiviteiten van kinderen te reguleren.

Koppelingen naar andere websites (niet beheerd door de NSVL)

De website van de NSVL kan verwijzingen bevatten naar websites van derden. De privacy verklaring heeft geen betrekking op deze gerefereerde website. De NSVL zal alles doen om alleen verwijzingen op te nemen naar websites waar een deugdelijke privacy beleid is, maar kan niet garanderen dat dit altijd opgaat. Er worden echter geen persoonsgegevens verstuurd naar andere websites.

Delen van persoonsgegevens met derden

De NSVL verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Een voorbeeld van het delen van persoonsgegevens met derden is het verstrekken van adresgegevens aan een postverwerker om u post te kunnen sturen.

Met derden die in opdracht van ons uw persoonsgegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af. Zo zorgen wij dat onze verwerkers een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens hanteren.

Gegevens inzien, aanpassen of vergeten worden

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of vergeten te worden. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de NSVL. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bewaren in een computerbestand naar u of een ander, of een door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, vergetelheid en/of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Secretariaat@Lavang.nl.

Wij zullen na ontvangst van uw verzoek apart om een kopie van uw identiteitsbewijs vragen, zo kunnen we uw identiteit verifiëren. Vergeet niet om op de kopie uw pasfoto en BSN af te schermen. Dit ter bescherming van uw privacy. Niet in alle gevallen kunnen wij uw verzoek voor verwijdering uitvoeren. Bijvoorbeeld wanneer u een overeenkomst met ons hebt gehad zoals een machtiging of een schenkingsakte. De Belastingdienst vereist dat wij die overeenkomsten 7 jaar bewaren.  We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De NSVL wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kunt u hier doen.

Keuzemogelijkheden

U kunt ervoor kiezen om uw gegevens beschikbaar te stellen, zodat wij u op de hoogte te houden van diverse informatie. Bij het invullen van formulieren of bestellingen op de sites van de NSVL waar ook een emailadres kan worden ingevuld, zal expliciet worden gevraagd of u de NSVL hiervoor machtigt. U kunt tevens te allen tijde aangeven om de toestemming op te heffen voor het gebruik van uw persoonsgegevens. Dit kunt u melden aan: Secretariaat@Lavang.nl

Nieuwsberichten (aanmelden/afmelden)

Bij sommige onderdelen is er de mogelijkheid om u in te schrijven op nieuwsbrieven. Het aanmelden gebeurt via het opt-in principe, wat inhoudt dat de NSVL u nooit ongevraagd boodschappen zal verzenden, tenzij u vooraf toestemming geeft. Dit aanmelden gaat door middel van diverse kanalen van de NSVL (website, e-mail, etc.).

Via Secretariaat@Lavang.nl kunt u zich altijd afmelden.

Veiligheid

DE NSVL zal alles in het werk stellen om de beveiliging van uw gegevens optimaal te garanderen. De toegang tot uw persoonsgegevens zijn alleen via login met password toegewezen aan bevoegde personen in onze organisatie.

De NSVL heeft de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking.

Cookies

Een cookie is een databestand dat een website op de harde schijf van uw computer zet, wanneer u deze website bezoekt. Een cookie-bestand kan informatie bevatten, zoals een gebruikers-identificatie code, die de website gebruikt om de pagina’s die u bezoekt te traceren. De NSVL maakt geen gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken inhoud via social media te delen en om de inhoud van de site en advertenties af te stemmen op uw voorkeuren.

Wijzigingen

De NSVL behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig deze tekst op de website.